2005 TIEFF Staff

 

 

Festival President Tai-Li HU

Festival Director Wen-Ling LIN

Festival Coordinator Jessica CHUNG

International Coordinator Amanda HUANG

Domestic Coordinator Kite CHEN

Promotion Specialist Doreen HUANG & Pei-Jung KUO

 

Executive Committee

Tai-Li HU

Wen-Ling LIN

Mei-Hua LAN

Wei-Tsy WANG

Ya-Wei WANG

Ren-Chang HSIEH

Mayaw Biho

Zhi-Peng TSAO

Teng-Yue MA

Tzu-Ning LI

 

Selection Committee

Tai-Li HU

Wen-Ling LIN

Mei-Hua LAN

Wei-Tsy WANG

Ren-Chang HSIEH

Zhi-Peng TSAO

Tzu-Ning LI

Jessica CHUNG

Kite CHEN

Amanda HUANG

 

English Editor

Teri J. Silvio

Website Design

Hung-Min TZENG

Su-Lien HSIEH

Alex LIN